HR GLOBAL VIỆT NAM

Hiệp hội nguồn nhân lực Việt nam HR Global

Archive for the ‘Kỹ năng Excel nhân sự’ Category

HR GLOBAL – Excel nhân sự 4: Sử dụng hàm IF, IF(OR),IF(AND),IFERROR, IF(IF(IF(IF… trong nghiệp vụ tính lương

Posted by blognhansu trên 06/04/2014

Xin chào các member, tuần này HR Global xin gửi đến các bạn bài viết Chuyên đề 4: Sử dụng hàm IF, IF(OR),IF(AND),IFERROR, IF(IF(IF(IF… trong nghiệp vụ tính lương 

1/ Sử dụng hàm IF:
Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị A, giá trị B).
Mô tả: Nếu thỏa mãn điều kiện đạt được thì giá trị sẽ là A, còn nếu không thỏa mãn điều kiện thì giá trị là B.
VD: IF(DiemThi>=5,”Đậu”, “Trượt”)

2/ Sử dụng hàm IF(OR):
Cú pháp: IF(điều kiện(hoặc là điều kiện 1, hoặc là điều kiện 2, hoặc là điều kiện 3,…), giá trị A, giá trị B)
Mô tả: Nếu thỏa mãn các điều 1, hoặc 2, hoặc 3…thì là giá trị sẽ là A, không thỏa mãn điều kiện là B.

3/ Sử dụng hàm IF(AND):
Cú pháp: IF(điều kiện(điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3,…), giá trị A, giá trị B)
Mô tả: Nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3…thì giá trị là A, không thỏa mãn điều kiện là B.

4/ Sử dụng hàm IFERROR:
Cú pháp: IFERROR(giá trị)
Mô tả: hàm sử dụng để chuyển giá trị lỗi về 0

5/ Sử dụng hàm IF lồng nhau.
Cú pháp: IF(điều kiện 1,giá trị A,if(điều kiện 2, giá trị B,điều kiện 3,giá trị C…..giá trị H)))
Mô tả: Nếu thỏa mã điều kiện 1, thì là giá trị A, nếu thỏa mãn điều kiện 2, thì là giá trị B…Không là giá trị H (Lưu ý hàm sử dụng với nhiều điều kiện. Ví dụ như công thức tính thuế Thu nhập cá nhân)

Các bạn có nhu cầu tư vấn sử dụng Excel xin mời liên hệ:
BAN TÀI LIỆU – HIỆP HỘI NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM – HR GLOBAL
Email: Hiephoitienluong@gmail.com
Ms Vi Thị Thảo – Trợ lý Thông tin

———————————————————HR GLOBAL————————————————————-

Để tìm hiểu thêm về HR Global Việt Nam và cập nhật các bài viết  mới nhất các bạn có thể xem thêm tại địa chỉ sau:

https://www.facebook.com/HRGLOBALVIETNAM

Liên h Ban qun tr HR Global Vit Nam:

Mr. Hi: 

– Skype: Hoanghai202005

– Email: hai.hrglobal@gmail.com

Mr.Kiên:

– Skype: Kien.hr

– Email: kien.hrglobal@gmail.com

Posted in Kỹ năng Excel nhân sự | Tagged: , , , | Leave a Comment »

HR GLOBAL – Excel nhân sự 3: Vlookup, Hlookup, Marth, Index và biểu đồ trong excel

Posted by blognhansu trên 08/03/2014

Tiếp nối Chuyên đề 2, tuần này ad xin gửi tới các mem Chuyền đề 3 nhé 
Chuyên đề 3: Sử dụng hàm tìm kiếm dữ liệu (Vlookup, Hlookup, Marth, Index) và biểu đồ trong excel .

1/ Hàm Vlookup
Cú pháp:
Cú pháp: VLOOKUP(giá trị tìm kiếm, vùng bảng đối chiếu, cột trả lại kết quả, sắp xếp vùng đối chiếu)
Trả lại kết quả trên cùng hàng với giá trị tìm kiếm trong vùng bảng tham chiếu tại cột trả lại kết quả
Chú ý:
Vùng bảng đối chiếu đểở địa chỉ tuyệt đối.
Cột trả lại kết quả phải nhỏ hơn tổng số cột trong vùng bảng tham chiếu
Sắp xếp vùng đối chiếu chỉ nhận giá trị logic 0 hoặc 1, nếu bỏ qua thì nhận giá trị 1
Nếu để giá trị 0: tham chiếu chính xác và vùng bảng tham chiếu không cần sắp xếp.
Nếu để giá trị 1: tham chiếu tương đối và vùng bảng tham chiếu phải được sắp xếp theo thứ tựTăng dần của cột tham chiếu (cột trái ngoài cùng của vùng bảng tham chiếu).

2/ Hàm Hlookup:
Cú Pháp: HLOOKUP (giá trị tìm kiếm, bảng giá trị tìm kiếm, số thứ tự hàng cần lấy, phạm vi tìm kiếm)
Chú ý:
Bảng giá trị tìm kiếm: Phải để ở dạng địa chỉ tuyệt đối (bằng cách chọn bảng và nhấn F4), khi chọn không quét tiêu đề.
Phạm vi tìm kiếm: Nếu là False (0) thực hiện dò tìm chính xác, ngược lại, True (1) là dò tìm tương đối.

3/ Hàm Math
Cú pháp: MATCH(<giá trị tìm kiếm>,<Vùng tìm kiếm>,<dạng>)
Vùng:
Giá trị tìm kiếm: Giá trị mà bạn muốn so khớp trong mảng tìm kiếm. Ví dụ, khi bạn tra cứu số điện thoại của một ai đó trong sổ điện thoại, bạn sẽ dùng tên của người đó làm giá trị tra cứu nhưng số điện thoại mới là giá trị mà bạn muốn tìm.

Vùng tìm kiếm: Phạm vi ô được tìm kiếm.
Dạng: Tùy chọn. Số -1, 0 hoặc 1. Đối số kiểu khớp chỉ rõ cách Excel so khớp giá trị tìm kiếm với các giá trị trong mảng tìm kiếm. Giá trị mặc định cho đối số này là 1.

4/ Hàm Index
Cú pháp: INDEX(<Vùng tìm kiếm>,<Dòng>,<Cột>)
Vùng : Một phạm vi ô hoặc một hằng số mảng.
Nếu mảng chỉ chứa một hàng hoặc cột, thì đối số Row_num hoặc Column_num tương ứng là tùy chọn.
Nếu mảng có nhiều hàng và nhiều cột, và chỉ có đối số Row_num hoặc Column_num được dùng, thì hàm INDEX trả về mảng có toàn bộ hàng hoặc cột trong mảng.
Dòng: Chọn hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu Row_num được bỏ qua, thì Column_num là bắt buộc.
Cột: Tùy chọn. Chọn cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu Column_num được bỏ qua, thì Row_num là bắt buộc.

5/ Biểu đồ:
Để tạo biểu đồ chúng ta thực hiện các thao tác sau:
– Chọn dữ liệu muốn dùng để vẽ biểu đồ
– Bấm chọn nút Chart wizard trên thanh công cụ.
– Hộp thoại Chart winzard step 1 of 4 yêu cầu chọn biểu đồ và chọn loại trong biểu đồ cần chọn.
– Clip next hộp thoại Chart winzard step 2 of 4 chọn dữ liệu vẽ biểu đồ từ dòng hay cột thứ mấy.
– Clip next hộp thoại Chart winzard step 3 of 4 cho phép thay đổi thuộc tính của biểu đồ.
– Clip next hộp thoại Chart winzard step 4 of 4 cho phép đặt vị trí của biểu đồ.

———————————————————HR GLOBAL————————————————————-

Để tìm hiểu thêm về HR Global Việt Nam và cập nhật các bài viết  mới nhất các bạn có thể xem thêm tại địa chỉ sau:

https://www.facebook.com/HRGLOBALVIETNAM

Liên h Ban qun tr HR Global Vit Nam:

Mr. Hi: 

– Skype: Hoanghai202005

– Email: hai.hrglobal@gmail.com

Mr.Kiên:

– Skype: Kien.hr

– Email: kien.hrglobal@gmail.com

 

Posted in Kỹ năng Excel nhân sự | Tagged: , , | Leave a Comment »

HR GLOBAL – Excel nhân sự 2: COUNT / COUNTIF / COUNTIFS / COUNTA trong nghiệp vụ tính lương

Posted by blognhansu trên 08/03/2014

Sau Chuyên đề 1 vừa qua là Chuyên đề 2 
Chuyên đề 2: Sử dụng COUNT / COUNTIF / COUNTIFS / COUNTA Nghiệp vụ tính lương.
1/ Cách sử dụng hàm COUNT (Đếm số ô chứa số):
Cú pháp:
COUNT(value1, [value2], …)
• value1 Bắt buộc. Mục đầu tiên, tham chiếu ô hoặc phạm vi trong đó bạn muốn đếm số.
• value2 … Tùy chọn. Tối đa 255 mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung trong đó bạn muốn đếm số.
2/ Cách sử dụng hàm COUNTIF ( Đếm các ô dựa trên nhiều tiêu chí/điều kiện):
Cú pháp
COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)
• phạm vi Bắt buộc. Một hoặc nhiều ô để đếm, bao gồm các số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.
• tiêu chí Bắt buộc. Số, biểu thức, tham chiếu ô hay chuỗi văn bản xác định ô sẽ được đếm. Ví dụ: tiêu chí có thể được thể hiện là 32, “>32”, B4, “táo” hoặc “32”.

3/ Cách sử dụng hàm COUNTIFS (Đếm các ô dựa trên nhiều tiêu chí/nhiều điều kiện):
Cú pháp
COUNTIFS(phạm vi tiêu chí 1, tiêu chí 1, [phạm vi tiêu chí 2, tiêu chí 2],…)
• phạm vi tiêu chí 1 Bắt buộc. Phạm vi thứ nhất trong đó cần đánh giá các tiêu chí liên kết.
• tiêu chí 1 Bắt buộc. Tiêu chí dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản để xác định những ô nào cần đếm. Ví dụ: tiêu chí có thể được biểu thị là 32, “>32”, B4, “táo” hoặc “32”.
• phạm vi tiêu chí 2, tiêu chí 2, … Tùy chọn. Những phạm vi bổ sung và tiêu chí liên kết của chúng. Cho phép tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí.

4/ Cách sử dụng hàm COUNTA (đếm số ô không trống trong một phạm vi.):
Cú pháp
COUNTA(value1, [value2], …)
• value1 Bắt buộc. Đối số đầu tiên đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm.
• value2, … Tùy chọn. Các đối số bổ sung đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm, tối đa 255 đối số.

———————————————————HR GLOBAL————————————————————-

Để tìm hiểu thêm về HR Global Việt Nam và cập nhật các bài viết  mới nhất các bạn có thể xem thêm tại địa chỉ sau:

https://www.facebook.com/HRGLOBALVIETNAM

Liên h Ban qun tr HR Global Vit Nam:

Mr. Hi: 

– Skype: Hoanghai202005

– Email: hai.hrglobal@gmail.com

Mr.Kiên:

– Skype: Kien.hr

– Email: kien.hrglobal@gmail.com

 

Posted in Kỹ năng Excel nhân sự | Tagged: , , | Leave a Comment »

HR GLOBAL – Excel nhân sự 1: Sum/Sumif/Sumifs trong nghiệp vụ tính lương

Posted by blognhansu trên 08/03/2014

Xin chào các bạn. Khai xuân năm mới HR GLOBAL xin chia sẻ tới các bạn nội dung về nghiệp vụ chuyên môn HR – C&B. Chúc các bạn một năm mới Mã đáo thành công, hãy luôn theo dõi và ủng hộ HR GLOBAL nhé 
Chuyên đề 1: Sử dụng Sum/Sumif/Sumifs trong nghiệp vụ tính lương.
Hàm Sum: Tính tổng các số.
Cú pháp: SUM((number1,number2, …) hoặc Sum(A1:An)
Number1 là số 1
Number2 là số 2
Hàm Sumif: Tính tổng có điều kiện.
Cú pháp: SUMIF(range, criteria, [sum_range])
range Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.
criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Ví dụ, tiêu chí có thể được biểu thị là 32, “>32”, B5, 32, “32”, “táo” hoặc TODAY().
sum_range Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô không phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định trong đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).Hàm Sumifs: Tính tổng có nhiều điều kiện.
Cú pháp: SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteri a_range2,criteria2…)

Sum_range là các ô cần tính tổng, bao gồm các caon số, tên vùng, mãng hay các tham chiếu đến các giá trị. Các ô trống hay chứa chuỗi (Text) sẽ bị bỏ qua.

Criteria_range1, criteria_range2, … có thể khai báo từ 1 đến 127 vùng dùng để liên kết với các điều kiện cho vùng.

Criteria1, criteria2, … có thể có từ 1 đến 127 điều kiện ở dạng cọn số, biểu thức, tham chiếu hoặc chuỗi. Ví dụ các điều kiện như: 32, “32”, “>32”, “apples”, B4.
Ví dụ: như hình vẽ.

Mọi thắc mắc các bạn liên hệ:
BAN TÀI LIỆU – HIỆP HỘI NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM – HR GLOBAL
Email: Hrgobalvietnam@gmail.com
Ms Huyền Trang – Trợ lý Phát triển NNL

———————————————————HR GLOBAL————————————————————-

Để tìm hiểu thêm về HR Global Việt Nam và cập nhật các bài viết  mới nhất các bạn có thể xem thêm tại địa chỉ sau:

https://www.facebook.com/HRGLOBALVIETNAM

Liên h Ban qun tr HR Global Vit Nam:

Mr. Hi: 

– Skype: Hoanghai202005

– Email: hai.hrglobal@gmail.com

Mr.Kiên:

– Skype: Kien.hr

– Email: kien.hrglobal@gmail.com

Posted in Kỹ năng Excel nhân sự | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Biểu mẫu quy trình nhân sự chung ngành giáo dục, trường học

Posted by blognhansu trên 20/12/2012

Gửi các bạn tổng hợp các biểu mẫu của quy trình nhân sự chung trong ngành giáo dục được mình sưu tầm, tổng hợp lại.

TT Tên biểu mẫu Ký hiệu Tải về
1 Nhu cầu tuyển dụng nhân sự khối hành chính QT6.2/NS1 – BM1A word_icon_download
2 Nhu cầu tuyển dụng nhân sự khối học thuật QT6.2/NS1 – BM1B word_icon_download
3 Bảng mô tả công việc QT6.2/NS1 – BM2A word_icon_download
4 Bảng mô tả công việc cá nhân QT6.2/NS1 – BM2B word_icon_download
5 Bảng mô tả công việc – Xét lương tăng thêm QT6.2/NS1 – BM2C word_icon_download
6 Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng nhân sự QT6.2/NS1 – BM3 word_icon_download
7 Kết quả phỏng vấn QT6.2/NS1 – BM4 word_icon_download
8 Đề nghị phỏng vấn NN – TH QT6.2/NS1 – BM5A word_icon_download
9 Đề nghị ký hợp đồng khoán QT6.2/NS1 – BM5B word_icon_download
10 Đề nghị ký hợp đồng tập sự QT6.2/NS1 – BM5C word_icon_download
11 Đề nghị ký hợp đồng làm việc có thời hạn QT6.2/NS1 – BM5D word_icon_download
12 Đề nghị ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn QT6.2/NS1 – BM5E word_icon_download
13 Bản cam kết đạt chứng chỉ NN – TH QT6.2/NS1 – BM6 word_icon_download
14 Hợp đồng lao động khoán 03 tháng QT6.2/NS1 – BM7 word_icon_download
15 Bảng phân công hướng dẫn tập sự QT6.2/NS1 – BM8 word_icon_download
16 Bảng đánh giá quá trình tập sự của Giáo viên, Giảng viên (Trưởng đơn vị) QT6.2/NS1 – BM9A word_icon_download
17 Bảng đánh giá quá trình tập sự của Nhân viên Văn Phòng(Trưởng đơn vị) QT6.2/NS1 – BM9B word_icon_download
18 Bảng tự đánh giá quá trình tập sự của Giáo viên, Giảng viên QT6.2/NS1 – BM9C word_icon_download
19 Bảng tự đánh giá quá trình tập sự của Nhân viên Văn phòng QT6.2/NS1 – BM9D word_icon_download
20 Phiếu đánh giá sau khi hết thời gian tập sự (dành cho GV) QT6.2/NS1 – BM10A word_icon_download
21 Phiếu đánh giá sau khi hết thời gian tập sự (dành cho NVVP) QT6.2/NS1 – BM10B word_icon_download
22 Báo cáo giải trình chỉ tiêu nhân sự QTNS – MAU 01 word_icon_download
23 Kế hoạch công tác cá nhân – Giảng viên QTNS – MAU 02 word_icon_download
24 Kế hoạch công tác cá nhân – Nhân viên Hành chính QTNS – MAU 03 word_icon_download

Posted in Kỹ năng Excel nhân sự | Tagged: , , , , | 3 Comments »